FAIL (the browser should render some flash content, not this).
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
Cannary
Kanarienvogel
Canarino
Canario
Canari
 

  Kanarinci boje dele se u dve osnovne grupe:
    - lipohromske kanarince i
    - melaninske kanarince.

  Lipohromske boje su tzv. masne boje i to su crvena, žuta i bela.
  Melaninske ili tzv. suve boje su crna i smeđa.
  Lipohromski kanarinci ne poseduju melaninske boje, dok je kod melaninskih kanarinaca prisutna ilipohromska obojenost.
  Prema intenzitetu obojenosti kanarinci se dele na intenzivne, neintenzivne i mozaične.
  Kombinacijom gore navedenih osnovnih boja, mutacijama nad njima, te intenziteta obojenosti, danas postoji čitava paleta kanarinaca boje.

  Kanarinci boje - lipohromski kanarinci

  Lipohromski kanarinci poseduju samo tzv. "masnu" (lipohromsku) obojenost, dok ne poseduju melaninsku obojenost. Podperije je kod lipohromskih kanarinaca bele boje.
  Kod lipohromskih kanarinaca susrećemo tri osnovne boje: belu (koja je u stvari odsutnost i lipohromske obojenosti), žutu i crvenu.
  Kod belih kanarinaca razlikujemo dominantno bele i recesivno bele kanarince. Kod dominantno belih, za razliku od recesivnih, susrećemo prisutnost lipohromske obojenosti na spoljnim letnim perima, i ona može biti u žutoj ili crvenij boji.
  Kod žutih i crvenih kanarinaca susrećemo tri načina obojenosti ptice. To su intenzivna, neintenzivna i mozaična. Za mozaičnu obojenost karakterističan je i polni dimorfizam (različit izgled mužjaka i ženke).
  Kod žutih i crvenih lipohromskih kanarinaca boje javlja se pastelna mutacija koja daje svjetliju obojenost ptice, i ona se javlja u sva tri intenziteta obojenost.
  Kod lipohromskih kanarinaca u sve tri boje javlja se crvenooka mutacija. Kod pojave ove mutacije uobičajeno je da bele mutirane kanarince nazivamo albino, žute lutino, a crvene rubino.

  Kanarinci boje - melaninski kanarinci

   Melaninski kanarinci, poput divljeg kanarinca, uz "masnu" (lipohromsku) obojenost posjeduju i melaninsku obojenost.
  Normalni ili crno-smeđi melaninski kanarinac poseduje crni eumelanin, smeđi feomelanin, te smeđi eumelanin. Podperije je kod normalnog melaniskog kanarinca tamno, a tamni su kljun, noge i nokti.
  Kombinacija crno-smeđeg kanarinca sa tri osnovne lipohromske boje, daje nam celi spektar crno-smeđih ptica. Tako se crno-smeđi kanarinac sa belom lipohromskom bojom naziva plavi, sa žutom lipohromskom bojom zeleni, a sa crvenom lipohromskom bojom bakarni. I ovde susrećemo tri tipa obojenosti ptica: intenzivnu, neintenzivnu i mozaičnu. Takođe se kod melaninskih ptica sreću i mutacije na lipohromskoj obojenosti.
  Kada se pojavi mutacija na genima za razvoj crnog melanina dobijamo smeđeg kanarinca. Smeđa mutacija je recesivno, polno vezano svojstvo.
  Sledeća mutacija koja se javlja kod melaninskih kanarinaca je ahat. Ahat faktor deluje tako da modificira crni melanin pa tamni pigment postaje svetliji, uključujući i podperije koje postaje tamno sivo. Noge, nokti i kljun gube veći deo svoje crne boje.
  Ova se mutacija može primeniti na smeđi melaninski faktor i tada je nazivamo izabela.
  Opal je homozigotan recesivni faktor. Njegovi efekti su višestruki: oslabljuje sve znakove smeđeg melanina smeštenog na rubu pera kod normala i smeđih; oslabljuje kompletan smeđi melanin u crtežu kod smeđih, iako redukuje samo smeđu boju podperija; menja boju crnog melanina u crtežu kod normala u tamnu srebrno-sivu, međutim ovde nema tako velik uticaj na boju podperija.
  Pastelni je faktor kod melanina spolno vezani recesivni. Kod izabela pastela ptica je vizuelno skoro lipohromska, a podperije je drap boje. Crtaž je jako rasvjetljen.
  Kod ino faktora ptice imaju crvene oči i ta se boja starenjem ptice ne menja. Kod prvog tipa ino faktora pojavljuje se bela obojenost na mestima gde se normalno nalazi smeđi eumelanin, tj. ispod centra pera. U drugom su slučaju rubovi pera smeđi. Lipohromska boja smeštena je između smeđe i bele. Kod trećeg tipa smeđi je pigment smešten ispod centra i navrhu pera, dok je lipohromska boja na preostalim delovima pera. Kod sva tri tipa podperije je drap boje.
  Satenski je faktor polno vezano recesivno svojstvo. Njegov učinak je trostruki. Ptica, kao i kod ino faktora, ima crvene oči. Drugi efekat je da sprečava ispoljavanje crnog eumelanina koji je kod normala smešten u sredini pera. Treći efekat je sprečavanje ispoljavanja smeđeg feomelanina koji je lociran na vrhu pera kod svih melaninskih vrsta. Podperije je tamno drap boje.

     Pogledajte više detalaja vezanih za parenje kanarinaca